Site Loader

26 травня 2020 року факультетом міжнародних відносин та кафедрою права на базі платформи ZOOM було проведено зустріч декана факультету В.В.Третька і завідувача кафедри права М.П.Вавринчука зі студентами першого – третього курсів спеціальності ПРАВО та науково-педагогічними працівниками кафедри права. На зустрічі обговорювались актуальні питання організації освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання.

Завідувач кафедри М.П.Вавринчук зазначив, що контрольні заходи будуть проведені згідно із затвердженими графіками навчального процесу у віддаленому режимі із використанням технологій дистанційного навчання. Студент допускається до участі в екзаменаційній сесії, якщо він виконав усі види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни не пізніше встановленого графіком навчального процесу терміну. Викладач організовує проведення підсумкового семестрового контролю (екзаменів, заліків) залежно від реальних можливостей доступу студентів до мережі Інтернет. Щодо курсових робіт, то їх захист приймає комісія, призначена завідувачем кафедри, в режимі відеозв’язку з обов’язковою фото фіксацією процедури захисту. Практика для студентів третього курсу у зв’язку з карантинними заходами переноситься з червня на грудень цього року.

 

Декан факультету міжнародних відносин В.В.Третько зупинився на аналізі звітних даних про проведення лекційних та семінарських занять за технологіями дистанційного навчання, а також акцентував увагу присутніх на ключових положеннях порядку проведення захисту курсових робіт, заліків та екзаменів. В.В.Третько наголосив і на важливості проведення анкетування студентів по освітній програмі, а також на необхідності завершення процесу заповнення студентами декларації «Про академічну доброчесність». Щодо проходження практики студентами третього курсу , то підготовлено документи на Вчену раду університету про перенесення практики на грудень 2020 року.

 

Студенти та викладачі мали змогу задати питання щодо проживання в гуртожитку та можливості повернення коштів, оплати за навчання, стипендіального забезпечення

 

 

Доцент кафедри права О.Когут