Site Loader

В рамках проведення в Університеті 48-ої науково-практичної конференції за підсумками науково-дослідної роботи за 2019 рік, 19 травня відбулось секційне засідання кафедри права. Викладачі кафедри виступили з цікавими та змістовними доповідями щодо правового регулювання важливих питань суспільного життя.

Завідувач кафедри М.П.Вавринчук зупинився на аналізі причин правового нігілізму українського суспільства та шляхах його подолання. На думку доповідача, подолання проявів правового нігілізму та створення умов для підвищення правової культури громадян України – це на сьогодні першочергове завдання суспільства і держави на шляху до розвитку громадянського суспільства та правової країни.

Ст. викладач О.Ф. Даценко розкрив основні напрями реформування екологічного нагляду в Україні і підсумував, що метою реформи є перехід від неефективного тотального природоохоронного контролю до системи попередження правопорушень і моніторингу стану навколишнього природного середовища, зменшення тиску на бізнес-середовище, широке залучення громадськості до природоохоронного контролю.

Доцент С.Й. Кравчук зупинився на питаннях імплементації європейської конвенції з прав людини законодавством України. Доповідач зробив ґрунтовний аналіз правопорушень соціальних прав людини та громадянина в Україні, визначив шляхи їх усунення та запропонував при розробці Національної стратегії у сфері прав людини на період до наступного п’ятиріччя визначити конкретні рамки реалізації принципу соціальної правової держави, що сприятиме встановленню  гарантованих соціально-економічних і культурно-духовних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

Л.В. Козяр-Скок проаналізувала особливості місцевого самоврядування в Німеччині і зазначила, що однією з основних особливостей органів місцевого самоврядування ФРН є здатність самостійно визначати тип організації влади на місцях.Засади федералізму та історичні фактори зумовили широку компетенцію органів місцевого самоврядування і значну їх незалежність в цілому.

Доцент О.В. Когут проаналізувала позитивні зміни у виборчому законодавстві у зв’язку з прийняттям  Виборчого кодексу України, а також зупинилась на «мінусах», прогалинах уніфікованого виборчого законодавства (зокрема, щодо дотримання процедури при подоланні вета Президента; прогалини у територіальній організації виборів; вимогах до змісту бюлетенів).

Доцент С.І. Лучковська зупинилась на аналізі змін до Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Вказаний Закон адаптує українське законодавство до норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 і Регламенту ЄС 2015/847, стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF). Законом запроваджується ризик-орієнтований підхід (Risk-Based Approach) при проведенні фінансового моніторингу, а також розширюється процедура ідентифікації та верифікації клієнта.

Доцент кафедри М.П.Присяжнюк зупинився на питаннях правового регулювання системи публічних закупівель. Так, 19 квітня 2020 року вступає в дію нова редакція закону ” Про публічні закупівлі”.  До найбільш суттєвих змін слід віднести: зміну системи оплати, неможливість відкликати подану скаргу, можливість оскарження відміни закупівлі.

Завідувач кафедри М.П. Вавринчук подякував всім викладачам за участь у конференції та звернув увагу на те, що кожен викладач до початку нового навчального року повинен написати статтю до фахових наукових журналів із тематики своїх дисциплін.